Jouw privacy

veilig bij Magewise
maak een afspraak

Privacyverklaring

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We vragen alleen maar om persoonsgegevens als we het echt nodig hebben. En zelfs dan vragen we alleen het minimale en slaan we het uitsluitend zolang op als noodzakelijk. Lees hieronder onze hele privacyverklaring.

Privacyverklaring

De website is eigendom van DIVI Hosting & Development B.V. en wordt beheerd door MageWise.

MageWise respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van jou als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. MageWise draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via helpdesk@magewise.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per e-mail (Hierbij kun je denken aan: naam, telefoonnummer en e-mailadres).

Met het sluiten van een overeenkomst zal door MageWise ook een aantal persoonsgegevens worden gevraagd, namelijk:

 • Bedrijfsnaam
 • Straatnaam, huisnummer, postcode, plaats en land
 • Voorletters en achternaam van de contactpersoon
 • Telefoonnummer van de contactpersoon
 • E-mailadres van de contactpersoon
 • btw-nummer
 • KvK-nummer
 • Betaalgegevens

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door jou worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met je in contact te kunnen treden;
 • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst;
 • om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaat dan om service of de afwikkeling van een klacht;
 • het versturen van een nieuwsbrief en daarbij te informeren over dienstverlening van MageWise;
 • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van MageWise.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je aan MageWise daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wij niet met je in contact kunnen treden. Tevens kunnen wij zonder bovenstaande persoonsgegevens geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tevens zal MageWise persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan MageWise een verzoek doet voor een fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal MageWise hieraan meewerken.

Rechten van betrokkenen

Je kunt te allen tijde aangeven dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een e-mail te sturen naar helpdesk@magewise.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, beperking van de werking, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is MageWise hieraan gehouden.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde e-mailadres zenden.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Na het sluiten van een overeenkomst worden jouw persoonsgegevens mogelijk door meerdere partijen ontvangen. Tussen MageWise en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door MageWise worden toegezien op de naleving daarvan. MageWise werkt met verschillende partijen samen waaronder een hostingpartij, partijen voor onze administratie, verschillende Cloud services (zoals van Google en Apple), en eventueel ook drukkerijen.

MageWise schakelt ook derden zoals Google Analytics en Tawk.to in voor het analyseren van de gegevens over jouw websitegebruik.

De partijen van buiten Europa zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Het uitgangspunt is dat MageWise persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Echter is MageWise vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.

Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van MageWise zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de door MageWise geƫxploiteerde website, https://magewise.nl/ en e-mailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt MageWise geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

MageWise is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiƫren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. MageWise is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Contactgegevens

MageWise

Terborgseweg 20
7005 BA Doetinchem

E-mailadres: helpdesk@magewise.nl